Documentació

Consideracions generals

La col·locació de la finestra en el buit ha de complir amb les següents condicions generals, sigui quin sigui el procediment emprat en la seva fixació:

Resistència mecànica, això implica suportar:

 • Les càrregues produïdes per pressió de vent, fins i tot aquelles càrregues considerades com a excepcionals...
 • Xoc, impactes produïts per persones.
 • Dilatacions diferencials dels elements constructius propis dels edificis.

Comportament tèrmic i acústic.

 • Qualsevol que sigui el sistema de col·locació, aquest no restarà prestacions tèrmiques i acústiques ni a la finestra, ni al buit receptor de la mateixa.

Permeabilitat a l'aire i estanquitat a l'aigua.

 • Qualsevol que sigui el sistema de col·locació ha de proporcionar una total estanquitat, a l'aire i a l'aigua.
 • Els productes d'unió entre marc o bastiment de base i l'obra, hauran de mantenir les seves qualitats de segellat en el transcurs del temps.

Compatibilitat entre materials emprats.

 • Tots els productes, materials, complements, ferratges o accessoris hauran de ser compatibles química i elèctricament entre ells

Antivibracions

 • Els productes d'unió de bastiments o bastiments de base a l'obra, hauran de tenir la suficient elasticitat per esmorteir les vibracions transmeses tant per l'estructura com pels elements constructius, per tal de no generar esquerdes o despreniments entre el cèrcol de la finestra o bastiment de base i el buit.

Fases de col·locació

La col·locació de la fusteria comporta les següents fases:

 • Presentació del bastidor al mur, recomanant deixar una folgança de 5 a 10 mm en cada buit, per fer un segellat adequat.
 • Encunyar verificant el perfecte anivellat i aplomat.
 • La unió del marc al mur s'ha d'executar intentant que les dilatacions no generin pressions o càrregues romanents que puguin produir deformacions i desquadraments. Per evitar-los, el marc no s'ha de col·locar totalment empresonat, per la qual cosa s'ha d'utilitzar un material entre el marc i el mur amb suficient elasticitat per absorbir les possibles dilatacions.
 • Fixació del bastidor al mur triant el sistema més adequat dels que es detallen a continuació:

Sistemes de col·locació

Sistema de fixació mitjançant cargols per a mur.

 • Procedir a realitzar els forats al mur mitjançant una broca d'obra amb la longitud necessària per no danyar els ressalts del marc. Es recomana que els elements de fixació no estiguin entre ells a distàncies superiors a 800 mm. En el travesser inferior es col·locarà un únic cargol, situat al tancador.
 • Col·locar els cargols amb una pressió inicial suau, que permeti acomodar el marc mitjançant el encunyat i verificació de nou del nivell i plom si fos necessari abans de procedir a collar-los definitivament.
  • Es recomana que els cargols aprofundeixin en el mur com a mínim 25 mm en el substrat estructural.
  • El nombre de punts de subjecció de cada perfil ha de ser, com a mínim de dos per als travessers i travesser superior, i un per als travessers inferiors.
 • Verificat el perfecte nivell i aplom del marc procedir a la fixació mitjançant la collada dels cargols.
 • Omplir amb escuma de poliuretà el buit entre marc i mur en tot el perímetre del marc.
 • Realitzar segellat per l'exterior entre marc i mur amb silicona neutra.
 • Col·locar brancals per l'interior, aplicant a la brancal escuma de poliuretà i clavant-lo.

Sistema de fixació mitjançant premarc de fusta.

 • Retirar el llistó del registre del premarc a l'obra, en cas de tenir-lo.
 • Aplicar escuma de poliuretà al travesser horitzontal inferior del premarc, on es recolza el marc.
 • Aplicar silicona neutra en tot el perímetre de l'obra que ha quedat al retirar el llistó del registre del premarc.
 • Col·locar el marc en el premarc.
 • Procedir a realitzar els forats en el marc mitjançant una broca amb la longitud necessària per a no perjudicar els ressalts del marc. Es recomana que els elements de fixació no estiguin entre ells a distàncies superiors a 800 mm. En el travesser inferior es col·locarà un únic cargol, situat en el tancador.
 • Col·locar els cargols, suaument, permetin acomodar el marc mitjançant l'encunyat i verificació de nou del nivell i plom si fos necessari abans de procedir a collar-los finalment.
  • Es recomana que els cargols profunditzin en el premarc un mínim de 30 mm.
  • El número de punts de subjecció de cada perfil ha de ser, com a mínim, de dos per als muntants i travesser superior i un per al travesser inferior.
 • Verificat el perfecte nivell i aplom del marc, procedir a la fixació mitjançant els cargols.
 • Omplir amb escuma de poliuretà el forat entre marc i premarc en tot el perímetre.
 • Realitzar segellat per el exterior entre marc i obra amb silicona neutra.
 • Col·locar les tapetes per l'interior, aplicant a la tapeta escuma de poliuretà i clavant-la.

Segellat de la fusteria

Un dels principals focus d'infiltracions d'humitat es deu a segellats defectuosos en les juntes marc/buit o marc/vidre, de manera que en la selecció del segellant apropiat s'han de considerar els següents aspectes:

 • Compatibilitat i adhesió amb els substrats o materials a segellar.
 • Nivell d'exposició a radiació U.V.
 • Preparació de les superfícies.
 • Condicions d'enduriment del segellador.

Nota: No s'ha d'omplir la junta amb morters ja que crea unions rígides que no permeten els moviments de dilatació i contracció de la fusteria i pot generar esquerdes.

Ús de poliuretà com a farcit.

Un dels materials més utilitzats en el rebliment de la junta entre finestra i mur és el poliuretà, però s'ha d'utilitzar sobretot en aquelles unions juntes que no quedin exposades a l'acció dels raigs UV, ja que manifesta degradació després d'alguns anys.

 • Per a la seva aplicació les superfícies han d'estar netes i exemptes de greix.
 • Un cop s'endureixi s'ha de retallar els sobrants del producte.
 • En cas d'aplicacions a l'exterior amb ús d'aquest producte, convé protegir-les per mitjà de tapajuntes, sòcols, pintures o segellants de silicona per evitar la seva degradació.
 • L'escuma de poliuretà aporta una insonorització considerable.
 • No ha d'endurir en excés per evitar unions rígides.

Segellat junta exterior de finestra-mur

 • Amb materials porosos, s'ha d'usar silicona neutra que mostra bon comportament.
 • El segellat ha de realitzar-se en el perímetre i amb un cordó de dimensions adequades per assegurar una bona adhesió i així impedir la infiltració de l'aigua i vent.
 • El correcte segellat exterior assegura l'estanquitat a l'aigua del marc de la finestra. El segellat interior evita la infiltració d'aire en l'edifici o habitatge.

Vidre

Aquesta part de la instrucció s'aplicarà només per al cas de finestres de fusta.

S'ha de col·locar un vidre amb unes prestacions que no siguin inferiors a les d'un de composició 4/8/4 per a finestres de Fusta.

Abans de col·locar el vidre, verificar que els vidres estan en perfecte estat sense danys ni trencaments.

 • Col·locar les falques segons el tipus d'obertura:
  • Obertura oscil·lobatent/practicable, les falques es col·loquen en diagonal.
  • Obertura oscil·lo paral·lela, les falques es col·loquen al travesser horitzontal inferior i als laterals.
 • Aplicar silicona en el galze de la fulla en tot el perímetre.
 • Col·locar el vidre al bastidor de manera que s'assenti sobre el galze en que s'acaba d'aplicar la silicona.
 • Centrar el vidre. Si és necessari utilitzar per a això més falques de envidrar.
 • Col·locar les barretes a la fulla amb claus.
 • Comprovar que les superfícies a segellar estan seques i lliures de pols.
 • Segellar per l'exterior de l'envidrat amb silicona neutra.
 • Procedir a la neteja de la finestra

Responsabilitats

La responsabilitat de la instal·lació de la fusteria és sempre de l'instal·lador, per la qual cosa haurà de buscar i verificar les millors alternatives per oferir una correcta fusteria un cop instal·lada.

Tractament dels acabats exteriors.

L'ús de productes d'acabat a porus obert en les finestres de GIL MATA S.L. té gran quantitat d'avantatges sobre l'ús de productes a porus tancat.

 • Major durabilitat a l'exterior.
 • Elevada elasticitat. (No quartera).
 • No s'ha de polir en profunditat per tornar a envernissar. (només netejar)
 • No formació d'esquerdes ni butllofes.

Recomanacions per fusteria nova (sense envernissar)

 • Netejar la brutícia, sense cap tipus de producte fins deixar-la exempta de pols.
 • No tractar mai amb tapaporus, ja que això obliga a donar un vernís posterior no elàstic, que amb el temps s'esquerdarà a causa dels moviments de la pròpia fusta, i en aquest cas per a envernissar de nou, ens veurem obligats a decapar escatant totalment la superfície fins deixar-la de nou verge.
 • Tractar tota la zona amb una imprimació adequada sempre de porus obert, per a posteriorment donar-li un acabat també a porus obert, ja siguin pintures amb dissolvents orgànics, pintures amb base aquosa o pintures microporoses.
 • No envernissar mai les juntes, ja que perden les propietats.

Manteniment d'acabats exteriors, el manteniment perfecte

 • L'ús de productes a porus obert per part de GIL MATA S.L. permet aconseguir un manteniment molt senzill, i amb un cost mínim tant en materials com en mà d'obra.

Fusteria de fusta.

 • Neteja: Netejar la superfície amb aigua o amb una solució amb sabons neutres, en cap cas amb productes corrosius de base àcida o amoniacal.
 • Desguassos: Supervisar periòdicament que els desguassos no estiguin obstruïts per evitar filtracions d'aigua.

Fusteria exterior d'alumini.

 • Per a la neteja de superfícies poc brutes es farà servir aigua clara i s'assecarà amb un drap suau i absorbent. En superfícies brutes es farà servir algun detergent suau amb pH neutre en forma diluïda, s'esbandirà amb abundant aigua clara i s'assecarà amb un drap suau i absorbent.
 • S'ha d'evitar la neteja de les superfícies calentes o assolellades, sobretot per als lacats. Els dissolvents no han de ser aplicats en superfícies lacades.
 • En el cas de fulles corredisses, ha de cuidar regularment la neteja dels carrils.

Complements

Vidre

 • Els vidres han de netejar-se amb aigua clara, calenta i una camussa de bona qualitat.

Ferratges

L'ús de productes d'acabat a porus obert en les finestres de GIL MATA, SL, té gran quantitat d'avantatges sobre l'ús de productes a porus tancat.

 • Per a mantenir el bon funcionament de la ferramenta s'han de realitzar els següents treballs com a mínim un cop l'any.
 • Totes les peces mòbils i punts de tancament han de ser lubricats amb olis o greixos sense àcids i resines.
 • En el cas de fulles corredisses, s'ha de cuidar regularment la neteja dels carrils.
 • En cas de detectar un incorrecte funcionament dels mecanismes de tancament i de maniobra posar-se en contacte amb un tècnic competent per al seu correcte manteniment.

Juntes

 • Per procedir al manteniment correcte de les juntes aquestes s'han de netejar amb aigua greixada amb vaselina o silicona líquida.

Restauració, pintura y vernís deteriorat.

 • Neteja: Treure la pintura o el vernís deteriorat, rebaixant-lo, raspant o raspallant la superfície per eliminar la fusta degradada (una correcta neteja i preparació de la fusta és imprescindible perquè la pintura queda adherida a la superfície de la fusta)
 • Es recomana aplicar una capa de vernís protector cada 3 o 5 anys segons la zona climàtica, orientació i color. En alguns casos favorables es pot esperar més temps.
 • Al principi d'estiu i hivern greixar la ferramenta amb olis tipus vaselina i comprovar el funcionament de tots els tancaments.
 • Reparació dels elements de tancament i subjecció. En cas de trencament o pèrdua d'estanquitat es pot procedir a la substitució dels elements afectats.
 • Es recomana comptar amb l'ajuda de professionals per a la revisió de l'estat de la fusteria

Per a una bona climatització l'important és ventilar correctament

Les finestres elaborades per GIL MATA S.L. són molt estanques estalviant per això una quantitat considerable d'energia.

Per altra part a causa de les noves directives i reglamentacions CTE, els materials de construcció que s'estan aplicant contribueixen a que l'intercanvi d'aire sigui ara menor que abans. A causa d'aquesta estanquitat, és important ventilar amb regularitat.

Mitjançant l'intercanvi continu de l'aire es regula la humitat ambiental, prevenint així la formació de floridura, danys en la construcció i un empitjorament del clima ambiental a l'interior de l'habitatge.

Per això, és important que entre aire fresc per substituir l'aire ambient humit per aire sec de l'exterior.

En cas de ventilacions deficients, la humitat de l'habitatge augmenta, penetrant en els murs i causant danys en la construcció per la formació de floridura.

Per això, es recomana procedir a la ventilació mitjançant l'obertura de la finestra almenys 10 minuts al dia per permetre substituir l'aire de respiració viciat per aire fresc i net, així com regular la humitat i la temperatura de l'aire ambient, evitant que es formi aigua de condensació i floridura i generant que l'aire a l'habitatge sigui saludable.

Ús i precaucions

 • Evitar el tancament violent de les fulles de balcons i finestres; manipular amb prudència els elements de tancament.
 • Evitar cops i fregaments.
 • Evitar les humitats, ja que aquestes produeixen en la fusta canvis en el seu volum, forma i aspecte.
 • Protegir la fusteria amb cinta adhesiva de paper quan s'hagin de dur a terme treballs a la façana, com neteja, pintat, acabat.
 • GIL MATA S.L. no es fa responsable de pèrdues de prestacions en fusteria ocasionades per modificacions o col·locació de condicionadors d'aire que es realitzi sense l'autorització prèvia d'un tècnic en fusteria.

Instal·lació i Muntatge

Manteniment i Ús

Certificats

Pot veure els nostres certificats de qualitat fent clic aquí